Regulamin

Matka napisała jakieś poważne rzeczy

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.ufilemona.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UFILEMONA.PL

I. Postanowienia ogólne II. Definicje III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych V. Warunki zawierania umów sprzedaży VI. Sposoby płatności VII. Koszt, termin i sposoby dostawy VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych IX. Gwarancja produktu X. Tryb postępowania reklamacyjnego XI. Prawo odstąpienia od umowy XII. Własność intelektualna XIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ufilemona.pl prowadzony jest przez Monikę Knapik wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Monika Knapik Fotografia Monika Małek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Powstańców Śląskich 197/8 53-138 Wrocław oraz adres do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 197/8 53-138 Wrocław NIP: 6912483534, REGON: 384404903, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mmalek.pl,tel. +48 665 176 899.
 2. Sklep www.ufilemona.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.ufilemona.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.ufilemona.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może złożyć Zamówienie Produktu będącego towarem wybranym spośród dostępnego asortymentu w witrynie sklepu: www.ufilemona.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep www.ufilemona.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów,nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ufilemona.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ufilemona.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –formularz dostępny na stronie internetowej www.ufilemona.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ufilemona.pl
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Monika Knapik wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Monika Knapik Fotografia Monika Małek, u. Powstańców Śląskich 197/8 53-138 Wrocław, NIP: 6912483534.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: a) komputer z dostępem do Internetu, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa, d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.ufilemona.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. W przypadku problemów technicznych związanych z Formularzem Zamówień, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej: ufilemona@gmail.com
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży. a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy, Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, Ø niniejszy Regulamin. c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy b) szybka płatność: Tpay.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 71 1870 1045 2078 1061 1500 0001 (Nest Bank) MONIKA KNAPIK FOTOGRAFIA MONIKA MAŁEK , ul. Powstańców Śląskich 197/8 53-138 Wrocław, NIP: 6912483534. W tytule przelewu należy wpisać „Imię Nazwisko Numer zamówienia”
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu bankowego Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu pokrywa Usługobiorca.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Inpostu lub firmy kurierskiej.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą adresu punktu odbioru oraz terminu odbioru.
 4. Klient może dokonać Zamówienia Produktu jeżeli jest on dostępny w Sklepie.
 5. Produkty Zamówione będą wysyłane w przeciągu 2 Dni Roboczych od uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą za zamówione Produkty lub w terminie podanym w opisie Produktu na Sklepie.
 6. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 5 do 25 Dni Roboczych. b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym. b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ufilemona@gmail.com c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę oświadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca poinformuje Klienta o znanych mu gwarancjach udzielonych przez producentów lub osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej udzielanej przez podmioty wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału jest dowód zakupu.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi: a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ufilemona@gmail.com (tytuł wiadomości: Reklamacja) lub pisemnie na adres: ul. Powstańców Śląskich 197/8, 53-138 Wrocław. c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Powstańców Śląskich 197/8, 53-138 Wrocław. e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:ufilemona@gmail.com (tytuł wiadomości: Reklamacja). b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub winny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ufilemona.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Moniki Knapik wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Monika Knapik Fotografia Monika Małek, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Powstańców Śląskich 197/8, 53-138 Wrocław oraz adres do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 197/8 53-138 Wrocław, NIP: 6912483534, REGON: 384404903. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ufilemona.pl,bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ufilemona.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów: a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.